ดี้ ปัทมา ปานทอง

หน้าแรก / Instagram @patama82 / รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

ดี้ ปัทมา ปานทอง

@patama82

อินสตาแกรมของ ดี้ ปัทมา ปานทอง

8,683

Posts

0

Followers

574

Followings
| ทำ ไ ฉ น ก า ร ทำ ที่ สุ ด นี้... จ ะ พึ ง ป ร า ก ฎ ชั ด แ ก่ เ ร า ได้

มี 368 คนชอบรูปนี้ | โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2019 | 10:48 น.

รูปของ ดี้ ปัทมา ปานทอง
ไ ม่ รู้ ว่ า ป ร ะ โ ย ค ไ ห น จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ค สุ ด ท้ า ย ดังนั้นเวลาจะพูดกับใครก็จง”คิดทุกอย่างที่พูดแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คิด”🙏🙏🙏